Prosbectws y Chweched Dosbarth

Mae’n bleser mawr gen i gyflwyno Prospectws y Chweched Dosbarth i chi.

Mae’r ffaith eich bod wedi derbyn copi o’r llyfryn hwn yn arwydd bod carreg filltir bwysig addysgol yn agosáu.

Mae’n gyfnod cyffrous i chi gyda nifer o benderfyniadau pwysig i’w gwneud a chyfleoedd eang ar gael.

Rydym yn falch iawn o’n Chweched Dosbarth yn Y Strade, nid yn unig oherwydd y canlyniadau academaidd sy’n dangos tuedd gref at i fyny ond hefyd oherwydd y cyfraniad allweddol i gymuned glos, fywiog yr ysgol.

Pwrpas y llyfryn hwn yw i nodi’r rhesymau pam mai Chweched Dosbarth Y Strade yw’r lle gorau i chi barhau eich addysg ôl-16 ac mae’r dewis o bynciau yn fwy nag erioed.

Yn ystod eich cyfnod yn y Chweched byddwch yn elwa o’r gefnogaeth bugeiliol ac academaidd gorau posib gan sicrhau bod eich astudiaethau o fudd ac yn cynnig sialens.

Yn ogystal â rhoi’r cyfle i gamu ymlaen at brifysgol neu at swydd, bydd Y Strade yn rhoi’r cyfle unigryw i chi gymdeithasu gyda ffrindiau, hen a newydd, ac i fanteisio ar gyfoeth o weithgareddau y tu allan i’r ystafell ddosbarth.

Ond yn fwy na hynny, cewch gyfle i barhau gyda’ch astudiaethau trwy gyfrwng y Gymraeg ac i elwa wrth gyfrannu at gymuned ddwyieithog Llanelli a thu hwnt.

Pwrpas y llyfryn hwn yw i gynnig blas ar fywyd yn Y Strade ac i sicrhau mai ni yw eich dewis naturiol ar gyfer eich addysg Chweched Dosbarth.

Gobeithio y byddwch yn barod i fanteisio ar y cyfleoedd fydd ar gael ac i chwarae eich rhan yn hanes a llwyddiant Y Strade.

Mr Geoff Evans, Pennaeth

Cemeg / Chemistry

Cerdd / Music

Cymraeg / Welsh

Daearyddiaeth / Geography

Drama

Addysg Gorfforol / PE

Addysg Grefyddol / RE

Bioleg / Biology

Celf / Art

Maths a Maths Bellach / Maths and Further Maths

Saesneg / English

TGCH / ICT

Dylunio a Technoleg / Design Technology

Ffiseg / Physics

Ffrangeg a Sbaeneg / French and Spanish

Gwleidyddiaeth / Politics

Gwyddor Feddygol / Medical Science

Hanes / History

Iechyd a Gofal / Health and Social Care