Ethos a Gwerthoedd

Mae’r ysgol yn darparu, o fewn cymuned Gymraeg, hapus, a diogel, yr ystod ehangaf posibl o brofiadau addysgol, gan baratoi ein hieuenctid ar gyfer y dyfodol. Mae hyn yn galluogi pob disgybl i gyflawni ei wir botensial yn academaidd, yn ymarferol ac yn gymdeithasol ac i arddangos parch a chwrteisi tuag at gyd-ddisgyblion ac oedolion. Ysgol Gymraeg yw’r Strade, a disgwylir i’r disgyblion ddefnyddio’r iaith Gymraeg bob cyfle posibl y tu mewn a thu allan i’r ystafell ddosbarth