Grant Amddifadedd 2018-19

 

Dyrennir y Grant Amddifadedd Disgyblion (GAD) i ysgolion â disgyblion sy’n dod o deuluoedd incwm isel ac y gwyddys eu bod ar hyn o bryd yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim (hPYDd) a disgyblion sydd wedi ‘derbyn gofal’ yn barhaus am fwy na chwe mis (Plant Mewn Gofal). Disgwylir i ysgolion ddefnyddio’r cyllid hwn i’r eithaf i gyflwyno strategaethau cynaliadwy fydd yn arwain yn gyflym at newidiadau i ddysgwyr sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim neu sy’n PMG. Fel ysgol rydym wedi cytuno ar y tri cham a ganlyn:

 

 1. Nodi’r grŵpiau targed o ddisgyblion, eu nodweddion a’u hanghenion dysgu
 2. Cynllunio ymyraethau sy’n gwneud y defnydd mwyaf effeithiol o adnoddau
 3. Monitro a gwerthuso effaith yr adnoddau

 

Yn 2018-19, darparwyd i Ysgol y Strade ddyraniad Grant Amddifadedd Disgyblion o £97,750. Yn Ysgol y Strade mae gennym gynllun cynhwysfawr, sydd wedi’i gytuno a’i fonitro gan Awdurdod Lleol Sir Gaerfyrddin ac ERW, i hyrwyddo cynnydd a lleihau effaith rhwystrau i ddysgu i fyfyrwyr sy’n gymwys ar gyfer y cyllid hwn. Rydym wedi defnyddio’r cyllid sydd ar gael i:

 

 1. Cyd-weithio gyda ‘Llwyddiant i Bawb’ (AfA) 

 

 • Fe fydd 10 ymweliad yn ystod y flwyddyn oddi wrth ‘Llwyddiant i Bawb’ yn cynnwys 4 aelod o staff. Fe fydd y sesiynau yn cynnwys hyfforddiant ar;
 • Sut i dargedu unigolion/Pa ddata i ddefnyddio
 • Cynllunio strategaeth ysgol gyfan i fynd i’r afael ag amddifadedd
 • Trafodaethau Strwythuredig
 • Addasu gweithdrefnau i ganolbwyntio ar yr unigolyn
 • Rhannu arfer cenedlaethol sydd yn arwain sector yn y maes.
 • Yn dilyn hyn fe fydd y wybodaeth yn cael ei gyflwyno i’r holl staff yn ystod sesiynau HMS ac yn ystod sesiynau yn nhymor y Gwanwyn.
 • Fe fydd y ffocws ar ddull o drafodaethau strwythuredig yn hyfforddi Penaethiaid Safonau i ddelio gyda theuluoedd ac unigolion sydd yn derbyn PYD mewn ffordd sydd yn canolbwyntio ar yr unigolyn.

 

 1. Sefydlu gweithdrefnau er mwyn sicrhau bod pob disgybl PYD yn cyrraedd eu potensial.

 

 • Creu proffil academaidd /Lles/ymyrraeth/phresenoldeb holl ddisgyblion PYD yr ysgol.
 • CreuPUT ar gyfer disgyblion PYD CA4 i rannu gwybodaeth sydd yn canolbwyntio ar yr unigolyn. Golygir hyn bod athrawon dosbarth yn medru cyfeirio at hyn yn ystod gwersi.
 • Cynnal cyfarfodydd pob hanner tymor i fonitro cynnydd y disgyblion yma ac i osod ymyrraeth yn ei le pan fo angen.
 • Rhannu gwybodaeth disgyblion PYD 7-11 gyda phob aelod o staff er mwyn codi ymwybyddiaeth o anghenion yr unigolion.
 • Parhau i gyfeirio disgyblion PYD at gyfarfodydd VAP yn ôl yr agen. Sicrhau darpariaeth gywir trwy Cynnydd.
 • Sefydlu Fforwm Dysgwr, sydd yn cynnwys disgyblion PYD, er mwyn cynnal trafodaeth Professional ymysg athrawon sydd yn canolbwyntio ar yr unigolyn (cyfarfodydd ar fore Mercher yn lle cyfarfodydd blwyddyn).

 

 1. Monitro a thracio disgyblion PYD

 

 • Defnyddio system gyfrifiadurol Lucid Exact i asesu llythrennedd disgyblion unigol (yn cynnwys PYD).
 • Monitro a thracio pob disgybl PYD (7-11) yn defnyddio data CATS (CA3) FFT 20 (TGAU) a gwybodaeth adrannol.
 • Gosod ymyrraeth addas yn ei lle er mwyn sicrhau cynnydd disgyblion ar hyd y FfLlRh (gwelir 3 isod)

 

 1. Darpari ymyrraeth i gefnogi disgyblion PYD a chau’r bwlch amddifadedd.

 

 • Creu amserlen i gynnal ymyrraeth llythrennedd a rhifedd er mwyn cefnogi disgyblion PYD CA3 a sicrhau mynediad at y cwricwlwm ehangach.
 • Cefnogi disgyblion CA4 trwy gynnal gwersi unigol i baratoi ar gyfer arholiadau allanol.
 • Cynnal gwersi ychwanegol Iaith a Mathemateg yn y cyfnod cyn ei arholiadau allanol TGAU (Tachwedd 2018-Mai 2019)
 • Creu grwpiau yng NgA3 sydd yn cyd-weithio gyda’r Swyddog URC er mwyn magu perthynas positif gyda grŵp o fechgyn bl 7-9 sydd yn peri gofid o ran presenoldeb, lles, ymddygiad neu ymdrech.
 • Cyflwyno mentoriaid penodol i ddisgyblion PYD CA4 er mwyn tracio’n fanwl ac adnabod anghenion yr unigolyn yn fwy manwl.
 • Cyd-weithio gyda ‘Prinicpality’/‘School of Hard Knocks’ ar brosiect ‘Stepping Stones’ er mwyn ysbrydoli dysgwyr CA3 sydd yn wynebu amddifadedd. Bwriad y prosiect yw codi cymhelliant disgyblion sydd yn tangyflawni trwy annog parch ac iddynt gymryd cyfrifoldeb dros gynnydd ei hunain.
 • Parhau i dargedu disgyblion PYD MATh ar draws CA3 er mwyn targedu disgyblion gyda’r gallu i gyrraedd y dangosyddion mwyaf heriol (L6+/L2++).

 

 1. Datblygu rôl clybiau adrannol/clybiaun gwaith cartref i gynorthwyo disgyblion PYD.

 

 • Cynnal holiadur Llais y Dysgwr i gasglu barn disgyblion ynglŷn â’r ddarpariaeth a’r ffordd i’w ddatblygu.
 • Creu amserlen o glybiau gwaith cartref/clybiau adrannol i gynorthwyo disgyblion bregus a disgyblion PYD yn ôl y gofyn.
 • Gwerthuso’r ddarpariaeth yn dymhorol ac addasu’r staffio/amserlen.

 

 1. Sefydlu rhaglen hyfforddiant Emosiwn i ddisgyblion CA3

 

 • Creu rhwydwaith o gefnogaeth i ddisgyblion yn cynnwys staff a disgyblion.
 • Hyfforddiant i fyfyrwyr y 6ed a’i ddatblygu i fod yn hyfforddwyr emosiwn i ddisgyblion CA3 yr ysgol. Cynnal HMS i staff ar1.19 er mwyn hyrwyddo’r hyn rydym yn gwneud a strategaethau gallent ddefnyddio yn y dosbarth.
 • Creu Fforymau i ddisgyblion CA3 i gael cymorth emosiynol ar amryw o faterion sydd yn effeithio pobl ifanc. Mae hyn yn hanfodol er mwyn sicrhau bod pob disgybl yn teimlo bod ganddynt rywun i droi
 • Cryfhau’r cyswllt rhwng disgyblion yr ysgol a’r cartref a sicrhau bod gan bob disgybl mynediad at gymorth.