Gwaith Cartref

Disgwylir i bob disgybl wneud gwaith cartref yn addas i’w oed a’r cyrsiau mae’n astudio. Pwrpas gwaith cartref yw cadarnhau’r gwaith a wneir yn yr ysgol, a rhoi cyfle i’r disgybl ddysgu gweithio ar ei ben ei hun heb gymorth.

Bydd disgwyl i bob disgybl brynu Llyfr Cyswllt. Yn y llyfr hwn bydd lle i’r disgybl ysgrifennu pa waith cartref sydd ganddo bob noson.

Bydd y rhieni yn llofnodi’r Llyfr Cyswllt yn wythnosol a’r Tiwtor Dosbarth unwaith bob pythefnos. Felly, cyfrifoldeb y rhieni fydd gwneud yn siwr fod eu plant yn cwblhau’r gwaith fel y gwelir yn y Llyfr Cyswllt.

Bydd y Penaethiaid Safonau ac aelodau Uwch Dîm Arwain hefyd yn cadw golwg manwl ar y Llyfr Cyswllt unwaith bob mis.