Rheolau Cyffredinol yr Ysgol

8.30 Cloch Bell
8.30 – 9.00 Cofrestru, Gwasanaeth a’r Rhaglen Fugeiliol Registration, Assembly, Pastoral Programme
9.00 – 10.00 Gwers 1 Lesson 1
10.00 – 11.00 Gwers 2 Lesson 2
11.00 – 11.15 Egwyl Break
11.15 – 12.15 Gwers 3 Lesson 3
12.15 – 1.15 Gwers 4 Lesson 4
1.15 – 2.15 Cinio Lunch
2.15 – 3.15 Gwers 5 Lesson 5

Ar rai achlysuron arbennig mae amserau’r ysgol yn newid a rhoddir gwybodaeth i rieni ar ffurf llythyr e.e. cau’n gynnar.

Mae rheolau ymddygiad yn hanfodol ar gyfer cymuned fel ysgol a dyma grynodeb o reolau cyffredinol yr ysgol.

  • Disgwylir i ddisgyblion wisgo gwisg swyddogol yr ysgol yn gywir.
  • Disgwylir i ddisgyblion fod yn brydlon bob amser. Bydd cofrestru am 8.30 a rhaid bod yn yr ysgol bum munud cyn yr amser hyn.
  • Dylid bod yn brydlon i’r gwersi bob amser.
  • Rhaid cyflwyno nodau absenoldeb ar y dydd cyntaf yn dilyn absenoldeb.
  • Tlysau – Caniateir i fechgyn a merched wisgo i fyny at un styden yn unig ymhob clust. Caniateir gwisgo un fodrwy yn unig.  Ni chaniateir steil gwallt eithafol.
  • Ni fydd hawl gan ddisgyblion adael tir yr ysgol rhwng 8.30am a 3.15pm heb ganiatad y Pennaeth, Dirprwy Bennaeth, Penaethiaid Cynorthwyol neu’r Penaethiaid Safonau. Yn ychwanegol ni chaniateir i ddisgyblion groesi Heol Sandy o’r bae bysiau i’r garej a’r caffi yn y cyfnod cyn 8.30 nac yn y cyfnod wedi 3.15 tra’n aros am y bysiau.
  • Mae ysmygu ar dir yr ysgol, ar fysiau ysgol ac mewn lleoedd cyhoeddus yn cael ei wahardd yn llwyr.
  • Rhaid i ymddygiad y tu mewn a’r tu allan  i’r ysgol fod yn rhesymol a rhaid dangos parch at bobl ac eiddo.
  • Does dim hawl defnyddio ffionau symudol rhwng 9:15pm – 3:15pm

Mae rheolau penodol eraill i’w cael heblaw am y rhain.