Plant Mewn Angen

Mae’r Pwyllgor Elusennol eleni wedi penderfynu codi arian tuag at Plant Mewn Angen a ‘The Fields Twins Fund’ ar Ddydd Iau y 16eg o Dachwedd. Fe gynhaliwyd gweithgareddau amser egwyl a chinio, gwerthu cacennau, gwobrau raffl a chodi ffi i wisgo gwisg anffurfiol i’r ysgol. Yn ogystal, fe drefnodd y pwyllgor chwaraeon dwrnamaint Pel-fainc i flwyddyn 7 yn ystod y dydd ac fe fu’r pwyllgor coginio yn brysur yn gwerthu cacennau blasus drwy gydol yr wythnos.
Bydd cyfraniad o’r arian rydym yn ei godi yn mynd tuag at elusen ‘The Fields Twins Fund’. Efallai bod sawl un ohonoch yn nabod yr efeilliaid yma o Lanelli sef Catherine a Kirstie. Mae’r ddwy yn gyn-ddisgyblion Y Strade ac yn 23 oed erbyn hyn. Mae ganddynt gyflwr ble mae’r cyhyrau yn dirywio dros gyfnod o amser. Catherine a Kirstie yw’r unig bobl yn y byd sydd yn dioddef o’r cyflwr yma ac felly mae’r cyflwr wedi cael ei enwi ar eu hôl sef ‘Cyflwr Fields’. Mae cyflwr Catherine a Kirstie wedi dirywio dros y blynyddoedd ac maent erbyn hyn yn dibynnu’n llwyr ar eu rhieni, ffrindiau a’u gofalwyr.

Rydym wedi codi dros £1,400. Diolch yn fawr iawn i’r disgyblion, 6ed Y Strade, staff Y Strade a’r gymuned leol am eu cyfraniad hael.