COVID-19 Coronavirus – y Sefyllfa Ddiweddaraf

Annwyl riant / warcheidwad,

 

Mae’r pryder cenedlaethol am y pandemic COVID-19 yn datblygu’n ddyddiol a mae’n gyfnod pryderus i bawb. Rydym mewn cyswllt agos gydag uwch-swyddogion Awdurdod Sir Gaerfyrddin ac yn dilyn canllawiau y Bwrdd Iechyd Cyhoeddus Cenedlaethol am sut i reoli’r sefyllfa o fewn yr ysgol. Fe fyddwn yn cysylltu â chi drwy ‘GroupCall’, gwefan yr ysgol (www.ysgolystrade.cymru) a chyfrif trydar yr ysgol (@ysgol_strade) wrth i’r sefyllfa ddatblygu, ond dyma grynodeb isod o’r sefyllfa fel y mae hi ar hyn o bryd:

 

  • Mae Noson Rieni blwyddyn 9 (19.3.2020) wedi ei chanslo.
  • Mae Noson Ddathlu yr ysgol (1.4.2020) wedi ei chanslo.
  • Mae’r ysgol yn parhau ar agor i bawb ond rydym wedi gwneud addasiadau i drefniadau dyddiol e.e addasu trefniadau amser cinio, canslo gwasanaethau a.y.b.
  • Mae Penaethiad Adran ac athrawon yn cynllunio ar gyfer y posibiliad y bydd ysgolion yn cau ac yn sicrhau bod gymaint o adnoddau dysgu electronig â phosib ar gael i ddisgyblion (byddwn yn blaenoriaethu blynyddoedd 10-13 yn y lle cyntaf). Fe fydd athrawon yn cyfathrebu gyda’u disgyblion drwy gyfrwng ebost ysgol, cyfrifon trydar pynciol a thrwy ‘Teams’ ar HWB.
  • O ran arholiadau allanol i ddisgyblion blwyddyn 10,11,12 a 13 byddwn yn gorfod dilyn cyfarwyddiadau CBAC a Llywodraeth Cymru.
  • Mae pob taith addysgiadol sydd wedi ei gynllunio gan yr ysgol wedi ei ohirio neu wedi ei ganslo am y tro.
  • Ar hyn o bryd, mae ymarferion allgyrsiol ar ôl ysgol ac yn ystod amser cinio yn parhau nes daw cyfarwyddiadau clir bod angen eu canslo. Mae gemau wedi cael eu gohirio.
  • Anogwch eich plentyn / plant i olchi eu dwylo yn rheolaidd ac i hysbysu staff y swyddfa os nad oes sebon ar ôl yn y toiledau.
  • Cofiwch fod disgwyl i unrhyw un sy’n arddangos symptomau o’r feirws aros adref am 7 diwrnod a hysbysu’r ysgol yn syth.

 

Hoffwn bwysleisio bod iechyd a lles ein disgyblion a’n staff yn holl bwysig i ni ac y byddwn yn gwneud popeth, o fewn rheswm, i gynnal rhediad arferol yr ysgol.

 

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth barhaus,

 

G.Evans

(Pennaeth)