Croeso i’r Strade

Annwyl ddarpar rieni a chyfeillion,
Mae’n bleser gennyf gyflwyno Prosbectws yr ysgol i chi gan obeithio y cewch ynddo flas o’r hyn a gynigir gan Ysgol Gyfun Y Strade.
Fe welwch ein bod yn ysgol unigryw yn ardal Llanelli. Y Strade yw’r unig ysgol gyfun Gymraeg yn yr ardal a ni hefyd yw’r unig ysgol gyda Chweched Dosbarth. Fe all hyn fod yn bwysig yn eich dewis o ysgol ar gyfer eich plentyn.
Mae gwaith adeiladu sylweddol wedi digwydd ar y safle dros y tair mlynedd diwethaf. Rydyn ni fel ysgol gyfan yn ymfalchio yn yr adnoddau modern.
‘Rydym yn ymfalchio yn yr hanes hir o lwyddiant sydd i Ysgol Y Strade a gobeithiaf y bydd eich plentyn chi yn medru elwa o a chyfrannu at lwyddiant pellach i’r dyfodol.
Er y wybodaeth a gewch rhwng cloriau’r prospectws hwn, bydd angen i chi ymweld â ni i brofi’r cyfeillgarwch a’r hapusrwydd sydd yn perthyn i’n hysgol ni. Bydd yr ethos deuluol yma yn sail gadarn ar gyfer sicrhau y bydd eich plentyn chi yn cyflawni ei botensial yn yr ysgol.
Edrychaf ymlaen at eich cyfarfod a dymunaf bob llwyddiant a hapusrwydd i’ch plentyn fel aelod newydd o deulu Ysgol Gyfun Y Strade. Os oes gennych ymholiad, cofiwch gysylltu â mi yn yr ysgol.

Yr eiddoch yn gywir,

Mrs. Heather Lewis
Pennaeth