Presenoldeb

Ystyrir bod presenoldeb rheolaidd yn bwysig iawn yn Ysgol Y Strade. Hebddo, ofer bydd ein holl ymdrechion i ddarparu addysg o safon uchel; os nad yw plentyn yn bresennol yn yr ysgol ni all ddysgu na chyrraedd ei wir botensial. Ein nod yw cael y graddau presenoldeb uchaf posibl ar gyfer ein disgyblion. Am y rhesymau hynny, rydym yn annog rhieni i beidio â threfnu gwyliau yn ystod y tymor yr ysgol. Cyfrifoldeb rhieni neu gwarcheidwaid yw sicrhau bod pob plentyn sydd rhwng 5 ac 16 oed yn mynd i’r ysgol yn rheolaidd ac yn brydlon. Cyfrifoldeb y cartref yw rhoi gwybod i’r ysgol os yw plentyn yn mynd i fod yn absennol.

Disgwylir i ddisgyblion fod yn bresennol o leiaf 95% o’r amser yn ôl canllawiau’r llywodraeth. Mae’n hanfodol bwysig i beidio â chadw plant o’r ysgol oherwydd gwyliau neu apwyntiadau cyffredin. Buan iawn y mae colli ysgol yn cael effaith ar addysg y plentyn. Mae gennym systemau yn eu lle i fonitro ac ymchwilio i absenoldebau ar draws yr ysgol.

Ni chaniateir i ddisgyblion adael safle’r Ysgol ar unrhyw adeg yn ystod y dydd heb nodyn dyddiedig oddi wrth y rhieni yn nodi’r rhesymau a chaniatâd Aelodau’r Uwch Dîm Arwain. Os yw disgybl yn absennol o’r Ysgol dylai’r rhieni ffonio’r Ysgol ar y diwrnod cyntaf mae’n absennol gyda rheswm dilys. Pan fydd y disgybl yn dychwelyd i’r ysgol, dylai’r rhiant ysgrifennu nodyn o eglurhad yn y Llyfr Cyswllt. Hyd nes bo’r Ysgol yn derbyn nodyn oddi wrth y rhieni/gwarcheidwaid, bydd absenoldeb y plentyn yn parhau fel absenoldeb heb awdurdod.